A B C D F G H I K L M N O P R S U V

A

Anuita

S tímto pojmem se většinou setkáváme u družstevních bytů „na prodej.“ Je to částka, kterou zbývá doplatit věřiteli. Bývá rozložena do měsíčních splátek, které obsahují splátku úvěru i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se však plynule poměr splátka/ úrok.

B

Byt

Byt, případně bytová jednotka, je část domu. Je to místnost nebo několik místností určených k bydlení jednoho člověka, spolubydlících nebo celé rodiny.

Byt v osobním vlastnictví

Každý byt má svého přímého vlastníka, který je zapsán na listu vlastnictví. K bytu také náleží podíl na společných částech domu a pozemku. Takovouto nemovitostí v osobním vlastnictví lze ručit na hypoteční úvěry a jiné půjčky. Byty a další nemovitosti v osobním vlastnictví se převádějí kupní smlouvou, směnnou smlouvou nebo darovací smlouvou.

Bytové družstvo

Právnícká osoba, která je většinou vlastníkem budovy s družstevními byty. Může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Bytové družstvo může spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob. Má své stanovy a orgány (členská schůze, představenstvo a kontrolní komise).

Bytový dům

Stavba nejméně se třemi byty, ve které je více než polovina podlahové plochy určená k funkci bydlení.

Č

Číslo evidenční

Číslo, kterým se označují budovy a objekty, které slouží k občasnému bydlení a nejsou označeny popisným číslem (chaty).

Číslo orientační  

Číslo domu usnadňující orientaci v ulici (modré číslo). Na jedné straně ulice jsou vždy lichá čísla, naproti čísla sudá.

Číslo parcelní

Číslo, kterým je označena parcela v katastrálním území.

Číslo popisné

Číslo, kterým se označuje v obci každá samostatná budova trvalého charakteru, která je oddělena od jiné budovy. Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným (červené číslo). Čísla se k domům přiřazují k domům chronologicky, takže v každé obci lze podle jeho pořadí odhadnout stáří nemovitosti. Nejnižší čísla mají nejstarší budovy.

D

Družstevní byt   

Byt, který je ve vlastnictví družstva, ke kterému má člen družstva v rámci práv a povinností spojených s členstvím v družstvu právo nájmu.

F

Fond oprav   

Fond oprav je tvořen měsíčně vlastníky bytových jednotek, a to příspěvky dle výše podílu vlastníka bytové jednotky na společných prostorách domu.

G

Garsoniéra (garsonka)

Malý byt tvořený zpravidla jednou obytnou místností s příslušenstvím. V ČR se takto nejčastěji označují byty bez oddělené kuchyně, tedy 1+0 nebo 1+kk.

H

Hypotéka

Střednědobý až dlouhodobý úvěr, jehož účelem je investice do nemovitosti.

I

Inkaso

Inkasem se rozumí vyrovnání splatné pohledávky v hotovosti či bezhotovostně, bankovním převodem z účtu příkazce na účet příjemce. Inkasem se v běžné řeči rozumí speciální případ automatického inkasa na základě příkazu k inkasu nebo SIPO.

K

Katastr nemovitostí   

Evidence vlastnických a jiných práv k nemovitostem (popis, soupis a polohové určení nemovitostí). Katastr je veřejný. Každá osoba má právo do katastru nemovitostí nahlížet a pořizovat si z něj výpisy či opisy.

Katastrální mapa

Polohopisná mapa velkého měřítka (do 1 : 5 000 včetně) s popisem, která zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území, které jsou předmětem katastru nemovitostí.

Kauce

Má význam dočasné zálohy,  která je za ideálních podmínek vratná, nebo se za horších okolností použije na úhradu nákladů. Kauce se při pronájmu bytu či pokoje skládá před samotným nastěhováním a vrací se po skončení nájmu/podnájmu do termínu sjednaného ve smlouvě.

Kolej

Kolej je ubytovací zařízení internátního typu. V dnešní době obvykle jako celoroční ubytovna pro studenty vysokých škol. Jeho součástí obvykle někdy i stravovací zařízení – menza (vysokoškolská jídelna).

L

List vlastnictví   

Veřejná listina vydaná katastrálním úřadem, která osvědčuje (vedle kupní smlouvy) vlastnictví k nemovitosti.

M

Mezonet

Mezonetem se rozumí vícepodlažní byt.

N

Nájem

Nájem je typ závazku, který vzniká uzavřením nájemní smlouvy mezi vlastníkem nemovitosti a nájemcem. V nájemní smlouvě se pronajímatel (vlastník nemovitosti) a nájemce dohodnou na tom, že nájemce může po dohodnutou dobu a za úplatu užívat nemovitost, která patří pronajímateli.

Nájemce

Osoba, která na základě uzavřené nájemní smlouvy s pronajímatelem, užívá předmět pronájmu, a to v rozsahu, který je uveden v této nájemní smlouvě. Pokud není v nájemní smlouvě stanoveno jinak, je nájemce oprávněn předmět pronájmu dále pronajímat jiným osobám na základě podnájemní smlouvy.

Nájemní smlouva

Smlouva, kterou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji ve sjednané době užíval.

Nájemné

Výše úplaty, za kterou pronajímatel poskytuje nájemci předmět nájmu k užívání.Výše nájemného je sjednána v nájemní smlouvě. Součástí nájemného mohou být i zálohy na služby (voda, elektřina, plyn), pokud je za nájemce platí dodavateli služeb pronajímatel.

Nebytový prostor

Místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení

Nemovitost

Pozemek nebo stavba spojená se zemí pevným základem.

O

Obytná plocha

Zjednodušeně by se mělo jednat o součet ploch obytných místností. Definice obytných místností se leckdy liší například podle místa nebo použité normy. Obecně by mělo jít o pokoje vhodné k trvalému bydlení o ploše minimálně 8 m2.

P

Parcela  

Ohraničení pozemku a celkový obraz, který je geometricky a polohově vymezen a označen parcelním číslem.

Podílové spoluvlastnictví

Více vlastníků nemovitosti, kde každý z nich má ideální podíl.

Podlahová plocha

Do podlahové plochy jsou zahrnuty všechny místnosti, které jsou výhradně v užívání majitele bytu. To znamená včetně sklepa nebo balkonu. Ve většině případů se kryje s pojmem celková výměra bytu.

Podnájem

Podnájemní vztah vzniká, když nájemce nemovitost (nebo její část) poskytne do užívání další osobě za podmínek uvedených v zákoně. Účastníkem smlouvy o podnájmu je nájemce a podnájemce. Pronajímatel není v žádném právním vztahu s podnájemcem. Podnájem není chráněn zákonem a v podnájemní smlouvě lze sjednat práva a povinnosti účastníků odlišně, než je tomu u nájemní smlouvy. Pokud je zákaz podnájmu sjednán přímo v nájemní smlouvě, pak nájemce nemůže nemovitost do podnájmu dát – jednalo by se o hrubé porušení povinnosti nájemce. Nájemce má povinnost oznámit pronajímateli zvýšení počtu osob v domácnosti, aby mohl pronajímatel upravit zálohy za služby spojené s užíváním bytu.

Podnájemní smlouva

Uzavírá se mezi nájemcem bytu a podnájemcem. Nemusí být sjednána písemně. Ve smlouvě by měl být vymezen předmět podnájmu, úhrada za podnájem a ujednání o době, na kterou je podnájem sjednáván. Případně i ujednání o způsobu zániku podnájmu.

Pozemek

Pozemek je část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemků

Pronajímatel

Vlastník nemovitosti (zapsán v katastru nemovitostí), který předmět pronájmu (nemovitost) pronajímá na základě nájemní smlouvy nájemci. V případě změny vlastnictví pronajaté věc se její nabyvatel automaticky stává pronajímatelem. Zákonná úprava slovo pronajímatel nezná, jedná se o termín užívaný v běžné komunikaci.

Provize

Odměna za zprostředkování prodeje či pronájmu nemovitosti. Výše provize za zprostředkování prodeje jsou různé, obvykle činí 5 % prodejní ceny. Tato provize je placena prodávajícím. U zprostředkování pronájmu je provize zpravidla jeden měsíční nájem a platí ji buď pronajímatel, nebo nájemce (většinový případ).

Předkupní právo

Věcné právo k nemovitosti uvedené na listu vlastnictví ve prospěch oprávněné osoby, v případě prodeje musí být nemovitost nabídnuta ke koupi jako první této osobě.

R

Realitní makléř

Je osoba, která zprostředkovává prodej či pronájem nemovitostí. Může se zaměřovat buď na rezidenční bydlení, nebo na komerční nemovitosti. Odměnou makléře je provize.

S

SIPO

SIPO neboli Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva je služba poskytovaná Českou poštou. Tato služba umožňuje sdružit několik pravidelných inkasních příkazů od různých společností (např. za telefon, nájem, televizi, stravné apod.) do jediné platby, kterou strhne z účtu plátce. Plátci je přiděleno spojovací číslo, které stačí oznámit poskytovatelům služeb, kteří pak prostřednictvím SIPO dostávají peníze za své služby.

Smluvní pokuta   

Částka dohodnutá ve smlouvě pro případ porušení smluvních podmínek.

Společenství vlastníků jednotek

Právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu, popřípadě vykonávat činnosti v rozsahu zákona o vlastnictví bytů a činnosti související s provozováním společných částí domu, které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám. SVJ má také své orgány (shromáždění a výbor) i stanovy.

Spolubydlení

Sdílení pronajatého domu, bytu či pokoje s další osobou. Spolubydlení je hojně využívané hlavně studenty, kteří tak šetří rozpočet.

Spolubydlící

Osoba, se kterou nájemce nebo podnájemce sdílí domácnost.

U

Užitná plocha

Zahrnuje plochu všech místností uvnitř obytné budovy včetně sklepů, balkonů nebo podkroví či půdy. Tento údaj je tedy užitečný hlavně v inzerci rodinných domů.

V

Věcné břemeno   

Omezuje práva vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Věcná břemena přecházejí spolu s nemovitostí od původních vlastníků na vlastníky nové.

Autor: Veronika, publikováno 9.7.2015