money-256290_640


Pravidelně pronajímáte nemovitost? A víte, že se s pronájmem nemovitosti pojí i daňová povinnost?


 Autor: Veronika, publikováno 4.8.2015

Pravidelný pasivní příjem, kdy vám chodí peníze na účet bez většího vynaložení úsilí, je jistě velmi oblíbený. Takovým pasivním příjmem je i pronájem nemovitosti. Výhodou tohoto typu příjmu je i relativně nízké zdanění a absence placení zdravotního a sociálního pojištění. Pokud tedy disponujete příjmem z pronájmu, jak postupovat?

Příjmy z pronájmu

Dle zákona o dani z příjmů jsou předmětem daně i příjmy z pronájmu nemovitostí (jejich částí) nebo bytů (jejich částí), případně pravidelný nájem movitých věcí. Příjmy z pronájmu, které plynou manželům z bezpodílového spoluvlastnictví se daní pouze u jednoho z nich. Dani podléhá pouze čistý příjem, nezapočítávají se zde zálohy na elektřinu, vodu či teplo. Příjmy z pronájmu nemovitosti se započítávají do úhrnu vašich celkových příjmů.

Výše daně

Daň z příjmu fyzických osob činí 15%.

Výdaje

U pronájmu lze uplatnit paušál ve výši 30% nebo skutečné výdaje. Pokud jsou skutečné výdaje vyšší než výdajový paušál, je vhodné vést daňovou evidenci a uplatnit si tak výdaje ve skutečné výši. Uplatňuje-li poplatník výdaje paušálem, nesmí tyto výdaje přesáhnout částku 600 000 Kč. V případě, že vlastníte více nemovitostí, není možné u jedné uplatnit výdaje paušálem a u druhé skutečné výdaje. Nelze kombinovat. Je třeba dbát i na to, zda-li peníze, které byly vynaloženy jako náklady na nemovitost, nejsou technickým zhodnocením (zvyšují hodnotu majetku). Pokud by totiž šlo o technické zhodnocení, uplatňují se tyto výdaje formou odpisů.

Výpočet daně

Pokud celkové zdanitelné příjmy činí méně než 15 000 Kč za rok, daň se neplatí. To neplatí, byla-li z těchto příjmů vybrána daň nebo záloha na daň srážkou. Za zaměstnance může provést roční zúčtování zaměstnavatel. V případě, že má zaměstnanec příjmy mimo zaměstnání v částce vyšší než 6 000 Kč/rok, musí podat daňové přiznání a zaplatit daň.

  • pro stanovení výše daně je třeba určit daňový základ (celková výše příjmů)
  • dílčím základem daně jsou příjmy z pronájmu snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení
  • tento základ se následně upraví o odčitatelné položky (dary, úroky, spoření na penzi, životní pojištění a další)
  • zaokrouhlí se na celá sta Kč dolů
  • takto upravený daňový základ se zdaní sazbou ve výši 15%
  • následně se odečtou slevy na dani

 

Daňové přiznání

Slouží k vyčíslení daňové povinnosti. Poplatník podává daňové přiznání finančnímu úřadu ve stanoveném termínu, při splnění určitých podmínek nepodává daňové přiznání vůbec. Kdo má povinnost podat daňové přiznání?

  • každý, jehož příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu přesáhly výši 15 000 Kč ročně  (vyjma příjmů osvobozených od daně či příjmů daněných srážkovou daní)
  • každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu
  • ten, kdo měl příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků ze zdrojů na území České republiky od více plátců současně, z nichž byla sražena záloha na daň (typicky dvě a více zaměstnání současně)
  • ten, kdo uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) zákona (na manželku, částečný invalidní důchod, plný invalidní důchod, je držitelem průkazu ZTP/P) a daňové zvýhodnění.

 

Nezapomeňte,  že i když vychází vaše celková daňová povinnost jako nulová, je i tak třeba podat daňové přiznání na příslušný finanční úřad!