kocka a pes


Víte, jaká práva a povinnosti máte jako nájemce bytu? Co si nemusíte nechat líbit a co naopak ano?Dle nového občanského zákoníku máte jako nájemce přiznána nová práva a některé oblasti již nepodléhají schválení pronajímatele.


  Autor: Veronika, publikováno 15.7.2015

Domácí mazlíček

V nájemní smlouvě vám pronajímatel nemůže zakázat chovat v pronajatém bytě domácí zvíře. Platí však, že přítomnost domácího mazlíčka nesmí pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu působit obtíže nepřiměřené poměrům v domě.

Podnikání

V pronajatém bytě či domě můžete nově bez souhlasu pronajímatele pracovat i podnikat, jedinou podmínkou je, že to nezpůsobí zvýšené zatížení pro byt. Tím je myšlen hluk, nepořádek, mnoho osob a další.

Přistěhování jiné osoby

Stěhuje-li se za vámi parter/ka či jiná osoba blízká, souhlas majitele nepotřebujete. Pokud však dojde k nastěhování nové osoby do domácnosti, je nájemce povinnen tuto skutečnost majiteli ohlásit. Pokud si plánujete finančně polepšit a přemýšlíte o tom, že si k sobě nastěhujete podnájemníka, ověřte si, zda majitel podnájem nezakázal v nájemní smlouvě. Pokud v bytě hodláte bydlet spolu s podnájemníkem i nadále, je třeba majiteli tuto situaci oznámit, ale svolení nepotřebujete. Pokud hodláte delší dobu nebo trvale žít někde jinde a prostory poskytnout podnájemníkovi, je třeba souhlasu majitele vždy.

Opravy

Pokud jste se s majitelem nedohodli ve smlouvě jinak, drobné opravy a drobné náklady na údržbu platíte jako nájemce vy. Pokud dojde k závadě, která ovlivňuje (resp. zhoršuje) možnosti jeho užívání, je třeba se obrátit na majitele bytu/domu. Pokud s tím majitel po opakovaných výzvách nic nedělá, zůstane to bohužel na nájemníkovi. Ten může následně po majiteli nemovitosti požadovat slevu z nájmu. Pokud se na ní s majitelem nedohodne (je třeba se o slevu přihlásit do 6 měsíců od odstranění závady), nezbývá, než se obrátit na soud.

Rekonstrukce

Pokud hodláte v pronajatém bytě provést větší změny, neobejdete se bez písemného souhlasu majitele. Pokud změnu uskutečníte bez jeho vědomí, může po vás žádat, abyste vše uvedli do původního stavu – a to okamžitě, nikoli až po ukončení nájmu, jako tomu bylo dřív.

Kontrola

Pronajímatel má také právo po předchozím ohlášení byt nebo dům zkontrolovat. Jako nájemce jste povinnen mu prohlídku umožnit.

Výpověď

Výpověď z nájmu musí být vždy písemná. Pokud vypovídá nájem pronajímatel, je zároveň povinen poučit nájemníka o jeho právu podat do dvou měsíců návrh soudu na přezkoumání oprávněnosti výpovědi a musí uvést výpovědní důvod. Jinak je výpověď neplatná.

Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční výpovědní době když:

  • nájemce hrubě poruší svou povinnost vyplývající z nájmu
  • nájemce bude odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli, členu jeho domácnosti nebo osobě, která bydlí v domě, nebo proti cizímu majetku, který se v domě nachází
  • je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat
  • je tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu

 

Nájem na dobu neurčitou vám může pronajímatel vypovědět v tříměsíční výpovědní době i v případě, že:

  • má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem/manželkou, která hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno
  •  potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii (rodiče, děti, vnuci) nebo ve vedlejší linii v druhém stupni (sourozenec, teta, strýc)

 

Okamžitá výpověď

Když porušíte povinnosti nájemce zvlášť závažným způsobem, můžete dostat výpověď bez tříměsíční výpovědní doby. Pronajímatel vás ovšem předem musí písemně vyzvat k odstranění závadného chování či protiprávního stavu – jinak je výpověď neplatná. Za zvlášť závažné porušení povinností nájemce se považuje situace, kdy:

  • nezaplatíte nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců
  • poškozujete byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem
  • způsobujete jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí,
  • užíváte neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno

 

Po skončení nájmu

Nájemce je povinen odevzdat byt ve stavu, v jakém jej převzal (nehledě na běžné opotřebení). Byt je odevzdán předáním klíčů a umožněním přístupu a užívání bytu. Dále má nájemce povinnost odstranit změny, které provedl se souhlasem pronajímatele, v případě, že se na odstranění dohodli a dále změny, které provedl bez souhlasu pronajímatele.